اهداف جامعه بزرگ فرزندان عاشورایی


 آیا با اهداف جامعه بزرگ فرزندان عاشورایی آشنایی دارید؟

آیا میدانید اولین نشان هنری کشور عزیزمان در جامعه بزرگ فرزندان عاشورایی به افراد فعال در زمینه فرهنگ و هنر اسلامی اعتا میگردد؟

آیا میدانید اولین نشانه شخصی - مذهبی در این جامعه به افراد تعلق میگیرد؟

آیا میدانید این جامعه برگزار کننده اولین نمایشگاه های چرخشی آثار هنرمندان در کشور برای شناساندن حق معنوی هنرمندان می باشد؟

آیا میدانید افراد عضو در جامعه بزرگ فرزندان عاشورایی از حمایت های مادی و معنوی این جامعه برخوردار خواهند شد؟

بیشتر بخوانید